Rastúca populácia spôsobuje vo svete stále väčší dopyt po potravinách, čo je jedným z hlavných problémov spoločnosti. Hlavnou náplňou projektu je znížiť potravinové straty a odpady, s cieľom zvýšiť vstupné suroviny, energie a racionálne hospodárenie s vodou. Výsledkom by bolo potom viac potravín pri rovnakých vstupoch, čo by mohlo vyriešiť otázku zabezpečenia výživy pre zväčšujúcu sa spoločnosť.

SCST (Najvyššia rada pre vedu a technológie) je s najvyšším hodnotením STI (Veda, Technológie a Inovácie) politickým orgánom v Turecku, ktorému predsedá premiér s rozhodovacími právnomocami pre národnú Vedu, Technológie a Inovačnú politiku. Na 22. stretnutí SCST boli energie, voda a potraviny označené ako dôležité témy národného výskumu a vývoja (V&V). Pre každú z tém boli pripravené inovačné stratégie a V&V. Cieľom “Národného potravinového výskumu a vývoja a Inovačnej stratégie” je zníženie potravinových strát a odpadov, využívanie energií a vody.

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodársky výskum a politiku, ktoré je výskumným orgánom ministerstva pre výživu, poľnohospodárstvo a chov zvierat Turecku, vytvára výskumné rámcové plány na 5 ročné obdobia.

Projekt SUSFOOD (Udržateľná výroba a spotreba potravín), Era-Net vytvorený v FP7 Programe Európskej Únie, vytvoril  strategický plán výskumu. V pláne bolo definovaných osem kľúčových oblastí výskumu, ako redizajn

vstupov, odpad, výroba a vedľajšie stratégie na zvýšenie využiteľnosti zdrojov, stratégie na dodanie pridanej hodnoty v potravinárskych výrobkoch a spracovaní, …

Téma potravinového odpadu a potravinových strát bola dlhú dobu nepovšimnutá. Ale dnes, keď vo svete narastá hlad, sa tento problém nachádza vysoko na zozname celosvetovej potravinovej agendy. Je pravdepodobné, že sa do roku 2050 dopyt po potravinách zvýši o 40% až 70%. Na druhej strane v globálnom meradle je asi tretina potravín určených pre ľudskú spotrebu neskonzumovaná, podľa  zverejnených FAO údajov  ide o približne  1, 3 miliárd ton potravinového odpadu ročne .  Viac ako 40% potravinových strát vznikne v rozvojových krajinách už pri zbere úrody a v procese jej spracovania.

Tento projekt je zameraný na nasledujúce témy:

  • Kompozičná analýza potravinového odpadu a strát v Turecku, Taliansku, Nemecku a na Slovensku.
  • Vyčíslenie potravinového odpadu v mliekarenskom, mäsospracujúcom a konzervárenskom odvetví.
  • Školenie výrobných inžinierov v podnikoch.
  • Zvýšenie povedomia o probléme potravinového odpadu.
  • Zníženie potravinového odpadu a vytvorenie udržateľnej potravinovej budúcnosti.

Problematika potravinových strát a odpadu bola zviditeľnená len nedávno. Podľa FAO (2011), skoro jedna tretina potravín určených pre ľudskú spotrebu – približne 1,3 miliárd ton je buď stratená alebo vyhodená. Potravinové straty vznikajú už v skorších fázach potravinového reťazca. V rozvojových krajinách patria medzi hlavné problémy najmä straty pri zbere úrody,  problémy v rozvoji infraštruktúry a v nájdení vhodných technológií pre ich riešenie.  Vo vyspelých krajinách dochádza k plytvaniu s potravinami najmä v maloobchode a pri konečnej spotrebe, ale znepokojenie narastá aj v rozvojových krajinách. Potravinové straty a odpad vedú v prvom rade k zníženiu dostupnosti potravín pre chudobných a hladných. Zníženie množstva potravín, ktoré sú k dispozícii má tiež vplyv na ich cenu a dostupnosť. Ak by sa potravinové straty a odpady znížili,  bolo by možné potom znížiť tlak na prírodné zdroje a obrazne nájsť lepšiu efektívnosť vo využívani zdrojov.  Toto je kľúčovým rozmerom pre udržateľné potravinové systémy. Na svojom 39. zasadnutí (v októbri 2012) požiadal Výbor pre potravinovú bezpečnosť vo svete (CFS) Panel expertov na vysokej úrovni pre potravinovú bezpečnosť a výživu (HLPE) aby bola vypracovaná apreložená štúdia o “Potravinových stratách a plytvaní v kontexte udržateľných potravinových systémov”. Dôvody potravinových strát a potravinových odpadov sú veľmi odlišné a volajú po rôzných riešeniach. Väčšinu potravinových strát je možné sledovať biofyzikálne, vrátane biologických bezpečnostných aspektov alebo technických príčin. Potravinový odpad je často spájaný so spôsobmi správania sa a zo symbolického hľadiska vedie zníženie potravinových strát a odpadov k lepšej efektívnosti vo využívaní zdrojov, čo je kľúčovým rozmerom pre udržanie potravinových systémov.